Consultation on New Policy for Irish-medium Education outside of the Gaeltacht

Dear Provider,

The Department of Education has launched a consultation process to inform the development of a new policy for Irish-medium education outside of the Gaeltacht, including early learning and care settings, primary schools and post-primary schools. Irish-medium early learning and care settings (e.g. naíonraí) may have a particular interest in this consultation.

You are invited to have your say on issues such as:

·       How we can increase opportunities for children and young people to access Irish-medium education

·       How we can increase the supply of staff with a high standard of Irish

·       What additional supports would be useful for the Irish-medium sector.

To have your say, or to find out more, go to: www.gov.ie/POLG

Please note, the final date to share written submissions and to complete the questionnaire is Monday 16 January 2023.

Tá an Roinn Oideachais ag tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí ar mhaithe le polasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht a fhorbairt, lena n-áirítear suíomhanna foghlama agus cúraim na luath-óige, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Seans go mbeadh suim ar leith ag suíomhanna foghlama agus cúraim na luath-óige lán-Ghaeilge (e.g. naíonraí) sa chomhairliúchán seo.

Tugtar cuireadh duit do chuid tuairimí a chur in iúl ar cheisteanna ar nós:

·       Conas is féidir níos mó deiseanna a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge

·       Conas is féidir an soláthar baill foirne, a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu, a mhéadú

·       Cén tacaíochtaí breise a bheadh úsáideach don earnáil lán-Ghaeilge.

Chun do thuairimí a chur in iúl, nó chun tuilleadh eolais a fháil, téigh go: www.gov.ie/POLG

Ná déan dearmad, is é an dáta deireanach d’aighneachtaí scríofa nó do fhreagraí ar an gceistneoir ná Dé Luain 16 Eanáir 2023.

Kind regards,

Early Years Comms
An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth
___

Share this Page:

Skip to content